Ügymenetek
4. Adóigazgatás / 1. Iparűzési adó bevallás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás, illetve bejelentkező, változást bejelentő nyomtatvány (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Állandó jellegű iparűzési tevékenységet a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, ideiglenes, alkalmi jelleg esetén a tevékenység megkezdésekor kell az adózónak vagy képviselőjének bejelentenie az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújthatja be. Az adózónak az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az adózónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, adóköteles tevékenységének megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet,
  • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
  • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet ,
  • Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2014. (X.6.) önkormányzati rendelete.

Az ügy intézését segítő útmutatók: --

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: