Bölcsőde


A nagyesztergári Mini Bölcsőde átadó ünnepsége, felvétel: SKB Zirc

Óvodai és Bölcsődei beiratás a 2023/2024-as nevelési évre

Az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja: 2023. április 24-25 (hétfő-kedd) 8-tól 15 óráig

A beíratás helye: Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

Tájékoztatás a Mini Bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról

                    
Nagyesztergár Nagyközség Önkormányzata,  fenntartói kötelezettségéből adódóan 2020. március 1-től a gyermekjóléti alapellátás részeként, mini bölcsődét indított a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény feladatkörének kibővítésével. 

1.,Milyen korú gyermekek vehetők fel, és meddig maradhatnak?

 • Bölcsődénk 20 hetes kortól3 éves korig fogadja a gyerekeket, illetve a harmadik év betöltését követő augusztus 31-ig.
 • Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

2.,Ki kérheti a gyermek bölcsődébe való felvételét?

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti:

 • gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője vagy más    törvényes képviselője hozzájárulásával
 • a körzeti védőnő,
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
 • a szociális, illetve családgondozó,
 • a gyermekjóléti szolgálat,
 • a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

3., Milyen indokokkal kérheti a szülő a gyermek bölcsődei felvételét?

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.

 • a szülők munkavégzése,
 • a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,
 • a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásról nem tud gondoskodni.

 

4., Részesül-e valaki előnyben a bölcsődei felvételkor?

A gyermekvédelmi törvény általános rendelkezéseihez kapcsolódó szabály szerint, a felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni azon kisgyermekeket,

 • akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 
 • a gyermekvédelmi törvény értelmében, azt a gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll / munkavégzésben, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben részvétel /, 
 • védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője által kötelezett szülő gyermekét.

 

5., Milyen dokumentumra van szükség, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt?

Amennyiben a szülők munkavégzés miatt kérik gyermekük bölcsődei elhelyezését, mind az anya, mind az apa részéről egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolásokat kell benyújtaniuk, a jelentkezési lappal egy időben.

A munkáltatói igazolás formanyomtatványát az intézményvezetőtől kell kérni. 

 

 6., Mi a teendő, ha nem munkavégzés miatt kérik a szülők gyermekük felvételét?

Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét, úgy a felvételi kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.:orvosi igazolást, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnők javaslatát) kell a jelentkezéssel együtt benyújtani.

 

7., A Bölcsődei felvételi kérelmek beadása

Egy bölcsődei nevelési-gondozási év szeptember 01. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Minden év áprilisában várjuk a szülőket, hogy leadhassák a jelentkezési lapokat a bölcsődevezetőnek.

Amennyiben minden férőhely be van töltve, a jogszabályok szigorítása miatt újabb gyermek felvételére csak akkor van lehetőség, ha valaki elmegy.

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a jelentkezési lapok beadásának ideje, sorrendje, a felvételi kérelmek elbírálása során nem jelent elsőbbséget, előnyt!


 

Amennyiben nem áprilisban jelentkezik valaki:

A szülők a tervezett munkavállalás előtt, év közben is beadhatják a felvételi lapokat ugyanazokkal a feltételekkel (felvételi lap, munkáltatói és egyéb igazolások), mint az áprilisi jelentkezéskor.

 

A  Felvételi kérelem átvehető a bölcsődében.

 

 8., felvételi kérelem benyújtásakor csatolni kell:

 • a gyermek és a felvételt kérő szülő/ törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati/ fénymásolati/ példányát,
 • mindkét szülő munkáltatói igazolását/ munkaviszony igazolását vagy munkavégzésre irányuló jogviszony igazolását/, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt,
 • tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 • az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,
 • a szülő betegsége esetén a háziorvos/ szakorvos által kiállított igazolást,
 • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról, 
 • a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról/ amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra /,
 • jegyzői határozatot arról, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak,
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.

 

9., Kell-e a Mini Bölcsődében gondozási díjat fizetni?

Bölcsődénkben jelenleg gondozási díjat nem kell fizetni.
 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Picúr bölcsődei csoportunkban!

 

Kapcsolat:

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde
8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 43.
Telefon: 88 419-836
e-mail: feszekovi1@gmail.com
facebook: Óvoda Fészek
Intézményvezető: Nagy Tiborné

Térkép:

Letölthető dokumentumok: