Ügymenetek
4. Adóigazgatás / 2. Magánszemélyek kommunális adója bevallás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Jegyző

Illetékességi terület:

Nagyesztergár község közigazgatási területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • bevallás (formanyomtatvány),

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:

Illetékmentes.

Az ügymenet leírása:

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek, építmény tulajdonosa, illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérlője. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok megállapodhatnak abban, hogy az adóval kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket csak egy személy gyakorolja. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15.000 Ft/év.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet,
  • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 
  • Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2014. (X.6.) önkormányzati rendelete

Az ügy intézését segítő útmutatók: ---

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: ---

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: